คณะทำงาน ศูนย์ข้อมูลกลาง จังหวัดสมุทรสาคร
ค้นหา
 
บุคคล/องค์การทางวัฒนธรรม
ศิลปิน  
ปราชญ์ชาวบ้าน  
บุคคลสำคัญทางศาสนา  
นักเขียน/นักประพันธ์  
สมาคม/มูลนิธิ/ชมรม  
เครือข่ายทางวัฒนธรรม  
หน่วยงานทางวัฒนธรรม  
สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม
โบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุ  
ทัศนศิลป์  
เอกสารหนังสือ  
สื่อโสตทัศน์  
เครื่องมือเครื่องใช้  
เครื่องแต่งกาย  
วิถีชีวิต
ชาติพันธุ์  
ศาสนาและความเชื่อ  
ประเพณีและพิธีกรรม  
ภาษาและวรรณกรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ศิลปะการแสดงและดนตรี  
สถานที่ทางวัฒนธรรม
แหล่งโบราณคดี  
อุทยานประวัติศาสตร์  
โบราณสถาน  
สถาปัตยกรรมสำคัญ  
ศาสนสถาน  
พิพิธภัณฑ์  
หอสมุด/ห้องสมุด  
หอจดหมายเหตุ  
อนุเสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน  
สถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรม  
แหล่งท่องเที่ยว  
อื่นๆ  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

สถานที่ตั้ง   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
เลขที่   1/11 หมู่ที่/หมู่บ้าน   2
ซอย  -   ถนน  -
ตำบล  ท่าเสา   อำเภอ   กระทุ่มแบน
จังหวัด   สมุทรสาคร
ค่าพิกัดภูมิศาสตร์
zone           พิกัด-x   13 38’ 10.       พิกัด-y 100 15’ 01
การเข้าถึงข้อมูล
ชื่อบุคคลอ้างอิง              อีเมล์  
ชื่อหน่วยงานอ้างอิง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด     อีเมล์  
เลขที่   หมู่ที่/หมู่บ้าน  ซอย  
ถนน   ตำบล  มหาชัย อำเภอ  เมือง
จังหวัด  สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์    74000
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร     
ที่อยู่ของเว็บไซต์ www.samutsakhonculture.com
เว็บไซต์ภาพ 360 องศา
                           
 

หมายเลข 06-0035 วันที่ถ่าย 03/09/2008
สาระสำคัญ

ในสมัยก่อนเขตพื้นที่ของตำบลท่าเสาส่วนมากเป็นผืนป่าที่ไม่สูงนักการสัญจรไปมาส่วนใหญ่ใช้ทางเท้าชาวบ้าน จึงได้ใช้เสาไม้ต้นหนึ่งซึ่งมีความสูงมากทำเป็นเสาธงเพื่อใช้บอกทิศทางและเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าเป็น ตำบลท่าเสาบุคคลที่สัญจรไปมาสามารถมองเห็นเสาธงไม้ต้นนี้ได้ในระยะไกลในบริเวณเดียวกับกับเสาธงมีการสร้างที่พักริมทางจากจุดนี้เสาธงจึงไม่ใช่แค่เพียงใช้บอกทิศทางและอาณาบริเวณแต่ยังเป็นเสมือนจุดนัดพบของชาวบ้านอีกด้วยชาวบ้านจึงได้ร่วมกันอนุรักษ์เสาธงต้นนี้ สืบต่อกันมา

  สมัยท่านกำนันฟุ้ง  มากสมบูรณ์ กำนันคนแรกของตำบลท่าเสา ท่านได้ดูแลรักษา และบูรณะเสาธงนี้ ซึ่งใช้เป็นสัญลักษณ์ของตำบลท่าเสา จนกำนันรุ่นต่อๆมา คือ กำนันเถื่อน ทองโต, กำนันเปลี่ยน ด้วงเจริญ ,กำนันประชุม  ด้วงเจริญ ได้ดูแลสืบกันมา  ในสมัยปี พ.ศ. 2485 เสาธงไม้ได้เกิดหักโค่นลงทางคณะกรรมการทางวัดได้นำไม้ไป ทำศาลาท่าน้ำ และทำสะพานข้ามคลองน้อยทำให้ตำบลท่าเสาขาดเสาธงที่ตั้งตระหง่าน มาหลายร้อยปี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ ตำบลท่าเสาจนมาถึงสมัย ของท่าน กำนันแสนวิศิษฏ์   พังจะนันท์  กำนันตำบล ท่าเสาคนปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าเสา จึงได้เริ่มที่จะสร้างเสาธง ที่ได้มาตรฐานคงทนถาวร  เมื่อปี พ.ศ.2541  โดยได้รวบรวมพลังจากประชาชนผู้ใหญ่บ้าน และมวลชนต่างๆ ร่วมกันบริจาค จัดสร้างเสาธงสแตนเลสขนาดใหญ่ มีความสูงรวมฐานประมาณ 57 เมตร จนร่วมกันสร้างเสาเสาธงขนาดใหญ่จนสำเร็จได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติประวัติและสัญลักษณ์ของชาวตำบลท่าเสาสืบต่อไป ซึ่งในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ได้ใช้ตราเสาธง เป็นสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าเสา

     
  ผู้ดูแลระบบ 
 
เว็บไซต์อื่นๆ : จังหวัดสมุทรสาคร | ท่องเที่ยวไทย | ครีมจุฬา | ครีมสมุนไพรจุฬา | dental pattaya | ครีมหมอจุฬา | เสื้อชูชีพ | ชุดชูชีพ | เต็นท์ | ถุงนอน | ครีมมะหาด | โลชั่นมะหาด | ครีมนาเดีย