คณะทำงาน ศูนย์ข้อมูลกลาง จังหวัดสมุทรสาคร
ค้นหา
 
บุคคล/องค์การทางวัฒนธรรม
ศิลปิน  
ปราชญ์ชาวบ้าน  
บุคคลสำคัญทางศาสนา  
นักเขียน/นักประพันธ์  
สมาคม/มูลนิธิ/ชมรม  
เครือข่ายทางวัฒนธรรม  
หน่วยงานทางวัฒนธรรม  
สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม
โบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุ  
ทัศนศิลป์  
เอกสารหนังสือ  
สื่อโสตทัศน์  
เครื่องมือเครื่องใช้  
เครื่องแต่งกาย  
วิถีชีวิต
ชาติพันธุ์  
ศาสนาและความเชื่อ  
ประเพณีและพิธีกรรม  
ภาษาและวรรณกรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ศิลปะการแสดงและดนตรี  
สถานที่ทางวัฒนธรรม
แหล่งโบราณคดี  
อุทยานประวัติศาสตร์  
โบราณสถาน  
สถาปัตยกรรมสำคัญ  
ศาสนสถาน  
พิพิธภัณฑ์  
หอสมุด/ห้องสมุด  
หอจดหมายเหตุ  
อนุเสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน  
สถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรม  
แหล่งท่องเที่ยว  
อื่นๆ  
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์

สถานที่ตั้ง   โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
เลขที่   27 หมู่ที่/หมู่บ้าน   -
ซอย  -   ถนน  เจริญสวัสดิ์
ตำบล  ตลาด   อำเภอ   กระทุ่มแบน
จังหวัด   สมุทรสาคร
ค่าพิกัดภูมิศาสตร์
zone           พิกัด-x   13 39’22.0       พิกัด-y 100 16’04.
การเข้าถึงข้อมูล
ชื่อบุคคลอ้างอิง              อีเมล์  
ชื่อหน่วยงานอ้างอิง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด     อีเมล์  
เลขที่   หมู่ที่/หมู่บ้าน  ซอย  
ถนน   ตำบล  มหาชัย อำเภอ  เมือง
จังหวัด  สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์    74000
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร     
ที่อยู่ของเว็บไซต์ www.samutsakhonculture.com
เว็บไซต์ภาพ 360 องศา
                           
 

หมายเลข 06-0177 วันที่ถ่าย 03/09/2008
สาระสำคัญ

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ เดิมชื่อ โรงเรียนประสานราษฎร์ จัดสร้างโดย รองอำมาตย์โทขุนประสารศิริราษฎร์ เมื่อ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2465 ต่อมาทายาทตระกูลสีบุญเรืองได้สร้างอาคารใหม่ รื้ออาคารหลังเดิม เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่

     
  ผู้ดูแลระบบ 
 
เว็บไซต์อื่นๆ : จังหวัดสมุทรสาคร | ท่องเที่ยวไทย | ครีมจุฬา | ครีมสมุนไพรจุฬา | dental pattaya | ครีมหมอจุฬา | เสื้อชูชีพ | ชุดชูชีพ | เต็นท์ | ถุงนอน | ครีมมะหาด | โลชั่นมะหาด | ครีมนาเดีย